Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Arm

Cách chia động từ arm rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ arm ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ARM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to arm arming armed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn arm arm arms arm arm arm
Hiện tại tiếp diễn am arming are arming is arming are arming are arming are arming
Quá khứ đơn armed armed armed armed armed armed
Quá khứ tiếp diễn was arming were arming was arming were arming were arming were arming
Hiện tại hoàn thành have armed have armed has armed have armed have armed have armed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been arming have been arming has been arming have been arming have been arming have been arming
Quá khứ hoàn thành had armed had armed had armed had armed had armed had armed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been arming had been arming had been arming had been arming had been arming had been arming
Tương Lai will arm will arm will arm will arm will arm will arm
TL Tiếp Diễn will be arming will be arming will be arming will be arming will be arming will be arming
Tương Lai hoàn thành will have armed will have armed will have armed will have armed will have armed will have armed
TL HT Tiếp Diễn will have been arming will have been arming will have been arming will have been arming will have been arming will have been arming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would arm would arm would arm would arm would arm would arm
Conditional Perfect would have armed would have armed would have armed would have armed would have armed would have armed
Conditional Present Progressive would be arming would be arming would be arming would be arming would be arming would be arming
Conditional Perfect Progressive would have been arming would have been arming would have been arming would have been arming would have been arming would have been arming
Present Subjunctive arm arm arm arm arm arm
Past Subjunctive armed armed armed armed armed armed
Past Perfect Subjunctive had armed had armed had armed had armed had armed had armed
Imperative arm Let′s arm arm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button