Rectify

Cách chia động từ rectify rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rectify ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RECTIFY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rectify rectifying rectified
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rectify rectify rectifies rectify rectify rectify
Hiện tại tiếp diễn am rectifying are rectifying is rectifying are rectifying are rectifying are rectifying
Quá khứ đơn rectified rectified rectified rectified rectified rectified
Quá khứ tiếp diễn was rectifying were rectifying was rectifying were rectifying were rectifying were rectifying
Hiện tại hoàn thành have rectified have rectified has rectified have rectified have rectified have rectified
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rectifying have been rectifying has been rectifying have been rectifying have been rectifying have been rectifying
Quá khứ hoàn thành had rectified had rectified had rectified had rectified had rectified had rectified
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rectifying had been rectifying had been rectifying had been rectifying had been rectifying had been rectifying
Tương Lai will rectify will rectify will rectify will rectify will rectify will rectify
TL Tiếp Diễn will be rectifying will be rectifying will be rectifying will be rectifying will be rectifying will be rectifying
Tương Lai hoàn thành will have rectified will have rectified will have rectified will have rectified will have rectified will have rectified
TL HT Tiếp Diễn will have been rectifying will have been rectifying will have been rectifying will have been rectifying will have been rectifying will have been rectifying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rectify would rectify would rectify would rectify would rectify would rectify
Conditional Perfect would have rectified would have rectified would have rectified would have rectified would have rectified would have rectified
Conditional Present Progressive would be rectifying would be rectifying would be rectifying would be rectifying would be rectifying would be rectifying
Conditional Perfect Progressive would have been rectifying would have been rectifying would have been rectifying would have been rectifying would have been rectifying would have been rectifying
Present Subjunctive rectify rectify rectify rectify rectify rectify
Past Subjunctive rectified rectified rectified rectified rectified rectified
Past Perfect Subjunctive had rectified had rectified had rectified had rectified had rectified had rectified
Imperative rectify Let′s rectify rectify

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating a bisexual man.

Nên đọc
Close
Back to top button