Refract

Cách chia động từ refract rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ refract ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REFRACT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to refract refracting refracted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn refract refract refracts refract refract refract
Hiện tại tiếp diễn am refracting are refracting is refracting are refracting are refracting are refracting
Quá khứ đơn refracted refracted refracted refracted refracted refracted
Quá khứ tiếp diễn was refracting were refracting was refracting were refracting were refracting were refracting
Hiện tại hoàn thành have refracted have refracted has refracted have refracted have refracted have refracted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been refracting have been refracting has been refracting have been refracting have been refracting have been refracting
Quá khứ hoàn thành had refracted had refracted had refracted had refracted had refracted had refracted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been refracting had been refracting had been refracting had been refracting had been refracting had been refracting
Tương Lai will refract will refract will refract will refract will refract will refract
TL Tiếp Diễn will be refracting will be refracting will be refracting will be refracting will be refracting will be refracting
Tương Lai hoàn thành will have refracted will have refracted will have refracted will have refracted will have refracted will have refracted
TL HT Tiếp Diễn will have been refracting will have been refracting will have been refracting will have been refracting will have been refracting will have been refracting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would refract would refract would refract would refract would refract would refract
Conditional Perfect would have refracted would have refracted would have refracted would have refracted would have refracted would have refracted
Conditional Present Progressive would be refracting would be refracting would be refracting would be refracting would be refracting would be refracting
Conditional Perfect Progressive would have been refracting would have been refracting would have been refracting would have been refracting would have been refracting would have been refracting
Present Subjunctive refract refract refract refract refract refract
Past Subjunctive refracted refracted refracted refracted refracted refracted
Past Perfect Subjunctive had refracted had refracted had refracted had refracted had refracted had refracted
Imperative refract Let′s refract refract

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button