Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Trip

Cách chia động từ trip rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ trip ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TRIP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to trip tripping tripped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn trip trip trips trip trip trip
Hiện tại tiếp diễn am tripping are tripping is tripping are tripping are tripping are tripping
Quá khứ đơn tripped tripped tripped tripped tripped tripped
Quá khứ tiếp diễn was tripping were tripping was tripping were tripping were tripping were tripping
Hiện tại hoàn thành have tripped have tripped has tripped have tripped have tripped have tripped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tripping have been tripping has been tripping have been tripping have been tripping have been tripping
Quá khứ hoàn thành had tripped had tripped had tripped had tripped had tripped had tripped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tripping had been tripping had been tripping had been tripping had been tripping had been tripping
Tương Lai will trip will trip will trip will trip will trip will trip
TL Tiếp Diễn will be tripping will be tripping will be tripping will be tripping will be tripping will be tripping
Tương Lai hoàn thành will have tripped will have tripped will have tripped will have tripped will have tripped will have tripped
TL HT Tiếp Diễn will have been tripping will have been tripping will have been tripping will have been tripping will have been tripping will have been tripping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would trip would trip would trip would trip would trip would trip
Conditional Perfect would have tripped would have tripped would have tripped would have tripped would have tripped would have tripped
Conditional Present Progressive would be tripping would be tripping would be tripping would be tripping would be tripping would be tripping
Conditional Perfect Progressive would have been tripping would have been tripping would have been tripping would have been tripping would have been tripping would have been tripping
Present Subjunctive trip trip trip trip trip trip
Past Subjunctive tripped tripped tripped tripped tripped tripped
Past Perfect Subjunctive had tripped had tripped had tripped had tripped had tripped had tripped
Imperative trip Let′s trip trip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. speed dating vancouver.

Nên đọc
Close
Back to top button