Reinstall

Cách chia động từ reinstall rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reinstall ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REINSTALL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reinstall reinstalling reinstalled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reinstall reinstall reinstalls reinstall reinstall reinstall
Hiện tại tiếp diễn am reinstalling are reinstalling is reinstalling are reinstalling are reinstalling are reinstalling
Quá khứ đơn reinstalled reinstalled reinstalled reinstalled reinstalled reinstalled
Quá khứ tiếp diễn was reinstalling were reinstalling was reinstalling were reinstalling were reinstalling were reinstalling
Hiện tại hoàn thành have reinstalled have reinstalled has reinstalled have reinstalled have reinstalled have reinstalled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reinstalling have been reinstalling has been reinstalling have been reinstalling have been reinstalling have been reinstalling
Quá khứ hoàn thành had reinstalled had reinstalled had reinstalled had reinstalled had reinstalled had reinstalled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reinstalling had been reinstalling had been reinstalling had been reinstalling had been reinstalling had been reinstalling
Tương Lai will reinstall will reinstall will reinstall will reinstall will reinstall will reinstall
TL Tiếp Diễn will be reinstalling will be reinstalling will be reinstalling will be reinstalling will be reinstalling will be reinstalling
Tương Lai hoàn thành will have reinstalled will have reinstalled will have reinstalled will have reinstalled will have reinstalled will have reinstalled
TL HT Tiếp Diễn will have been reinstalling will have been reinstalling will have been reinstalling will have been reinstalling will have been reinstalling will have been reinstalling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reinstall would reinstall would reinstall would reinstall would reinstall would reinstall
Conditional Perfect would have reinstalled would have reinstalled would have reinstalled would have reinstalled would have reinstalled would have reinstalled
Conditional Present Progressive would be reinstalling would be reinstalling would be reinstalling would be reinstalling would be reinstalling would be reinstalling
Conditional Perfect Progressive would have been reinstalling would have been reinstalling would have been reinstalling would have been reinstalling would have been reinstalling would have been reinstalling
Present Subjunctive reinstall reinstall reinstall reinstall reinstall reinstall
Past Subjunctive reinstalled reinstalled reinstalled reinstalled reinstalled reinstalled
Past Perfect Subjunctive had reinstalled had reinstalled had reinstalled had reinstalled had reinstalled had reinstalled
Imperative reinstall Let′s reinstall reinstall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. clever headlines for dating sites.

Nên đọc
app for dating
Back to top button