Reiterate

Cách chia động từ reiterate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reiterate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REITERATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reiterate reiterating reiterated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reiterate reiterate reiterates reiterate reiterate reiterate
Hiện tại tiếp diễn am reiterating are reiterating is reiterating are reiterating are reiterating are reiterating
Quá khứ đơn reiterated reiterated reiterated reiterated reiterated reiterated
Quá khứ tiếp diễn was reiterating were reiterating was reiterating were reiterating were reiterating were reiterating
Hiện tại hoàn thành have reiterated have reiterated has reiterated have reiterated have reiterated have reiterated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reiterating have been reiterating has been reiterating have been reiterating have been reiterating have been reiterating
Quá khứ hoàn thành had reiterated had reiterated had reiterated had reiterated had reiterated had reiterated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reiterating had been reiterating had been reiterating had been reiterating had been reiterating had been reiterating
Tương Lai will reiterate will reiterate will reiterate will reiterate will reiterate will reiterate
TL Tiếp Diễn will be reiterating will be reiterating will be reiterating will be reiterating will be reiterating will be reiterating
Tương Lai hoàn thành will have reiterated will have reiterated will have reiterated will have reiterated will have reiterated will have reiterated
TL HT Tiếp Diễn will have been reiterating will have been reiterating will have been reiterating will have been reiterating will have been reiterating will have been reiterating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reiterate would reiterate would reiterate would reiterate would reiterate would reiterate
Conditional Perfect would have reiterated would have reiterated would have reiterated would have reiterated would have reiterated would have reiterated
Conditional Present Progressive would be reiterating would be reiterating would be reiterating would be reiterating would be reiterating would be reiterating
Conditional Perfect Progressive would have been reiterating would have been reiterating would have been reiterating would have been reiterating would have been reiterating would have been reiterating
Present Subjunctive reiterate reiterate reiterate reiterate reiterate reiterate
Past Subjunctive reiterated reiterated reiterated reiterated reiterated reiterated
Past Perfect Subjunctive had reiterated had reiterated had reiterated had reiterated had reiterated had reiterated
Imperative reiterate Let′s reiterate reiterate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/christian-dating-for-seniors/.

Back to top button