Relieve

Cách chia động từ relieve rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ relieve ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RELIEVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to relieve relieving relieved
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn relieve relieve relieves relieve relieve relieve
Hiện tại tiếp diễn am relieving are relieving is relieving are relieving are relieving are relieving
Quá khứ đơn relieved relieved relieved relieved relieved relieved
Quá khứ tiếp diễn was relieving were relieving was relieving were relieving were relieving were relieving
Hiện tại hoàn thành have relieved have relieved has relieved have relieved have relieved have relieved
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been relieving have been relieving has been relieving have been relieving have been relieving have been relieving
Quá khứ hoàn thành had relieved had relieved had relieved had relieved had relieved had relieved
QK hoàn thành Tiếp diễn had been relieving had been relieving had been relieving had been relieving had been relieving had been relieving
Tương Lai will relieve will relieve will relieve will relieve will relieve will relieve
TL Tiếp Diễn will be relieving will be relieving will be relieving will be relieving will be relieving will be relieving
Tương Lai hoàn thành will have relieved will have relieved will have relieved will have relieved will have relieved will have relieved
TL HT Tiếp Diễn will have been relieving will have been relieving will have been relieving will have been relieving will have been relieving will have been relieving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would relieve would relieve would relieve would relieve would relieve would relieve
Conditional Perfect would have relieved would have relieved would have relieved would have relieved would have relieved would have relieved
Conditional Present Progressive would be relieving would be relieving would be relieving would be relieving would be relieving would be relieving
Conditional Perfect Progressive would have been relieving would have been relieving would have been relieving would have been relieving would have been relieving would have been relieving
Present Subjunctive relieve relieve relieve relieve relieve relieve
Past Subjunctive relieved relieved relieved relieved relieved relieved
Past Perfect Subjunctive had relieved had relieved had relieved had relieved had relieved had relieved
Imperative relieve Let′s relieve relieve

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button