Rent

Cách chia động từ rent rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rent ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RENT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rent renting rented
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rent rent rents rent rent rent
Hiện tại tiếp diễn am renting are renting is renting are renting are renting are renting
Quá khứ đơn rented rented rented rented rented rented
Quá khứ tiếp diễn was renting were renting was renting were renting were renting were renting
Hiện tại hoàn thành have rented have rented has rented have rented have rented have rented
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been renting have been renting has been renting have been renting have been renting have been renting
Quá khứ hoàn thành had rented had rented had rented had rented had rented had rented
QK hoàn thành Tiếp diễn had been renting had been renting had been renting had been renting had been renting had been renting
Tương Lai will rent will rent will rent will rent will rent will rent
TL Tiếp Diễn will be renting will be renting will be renting will be renting will be renting will be renting
Tương Lai hoàn thành will have rented will have rented will have rented will have rented will have rented will have rented
TL HT Tiếp Diễn will have been renting will have been renting will have been renting will have been renting will have been renting will have been renting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rent would rent would rent would rent would rent would rent
Conditional Perfect would have rented would have rented would have rented would have rented would have rented would have rented
Conditional Present Progressive would be renting would be renting would be renting would be renting would be renting would be renting
Conditional Perfect Progressive would have been renting would have been renting would have been renting would have been renting would have been renting would have been renting
Present Subjunctive rent rent rent rent rent rent
Past Subjunctive rented rented rented rented rented rented
Past Perfect Subjunctive had rented had rented had rented had rented had rented had rented
Imperative rent Let′s rent rent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/who-angelina-jolie-dating/.

Nên đọc
speed dating atlanta
Back to top button