Replace

Cách chia động từ replace rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ replace ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REPLACE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to replace replacing replaced
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn replace replace replaces replace replace replace
Hiện tại tiếp diễn am replacing are replacing is replacing are replacing are replacing are replacing
Quá khứ đơn replaced replaced replaced replaced replaced replaced
Quá khứ tiếp diễn was replacing were replacing was replacing were replacing were replacing were replacing
Hiện tại hoàn thành have replaced have replaced has replaced have replaced have replaced have replaced
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been replacing have been replacing has been replacing have been replacing have been replacing have been replacing
Quá khứ hoàn thành had replaced had replaced had replaced had replaced had replaced had replaced
QK hoàn thành Tiếp diễn had been replacing had been replacing had been replacing had been replacing had been replacing had been replacing
Tương Lai will replace will replace will replace will replace will replace will replace
TL Tiếp Diễn will be replacing will be replacing will be replacing will be replacing will be replacing will be replacing
Tương Lai hoàn thành will have replaced will have replaced will have replaced will have replaced will have replaced will have replaced
TL HT Tiếp Diễn will have been replacing will have been replacing will have been replacing will have been replacing will have been replacing will have been replacing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would replace would replace would replace would replace would replace would replace
Conditional Perfect would have replaced would have replaced would have replaced would have replaced would have replaced would have replaced
Conditional Present Progressive would be replacing would be replacing would be replacing would be replacing would be replacing would be replacing
Conditional Perfect Progressive would have been replacing would have been replacing would have been replacing would have been replacing would have been replacing would have been replacing
Present Subjunctive replace replace replace replace replace replace
Past Subjunctive replaced replaced replaced replaced replaced replaced
Past Perfect Subjunctive had replaced had replaced had replaced had replaced had replaced had replaced
Imperative replace Let′s replace replace

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button