Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Drop

Cách chia động từ drop rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ drop ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DROP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to drop dropping dropped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn drop drop drops drop drop drop
Hiện tại tiếp diễn am dropping are dropping is dropping are dropping are dropping are dropping
Quá khứ đơn dropped dropped dropped dropped dropped dropped
Quá khứ tiếp diễn was dropping were dropping was dropping were dropping were dropping were dropping
Hiện tại hoàn thành have dropped have dropped has dropped have dropped have dropped have dropped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been dropping have been dropping has been dropping have been dropping have been dropping have been dropping
Quá khứ hoàn thành had dropped had dropped had dropped had dropped had dropped had dropped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been dropping had been dropping had been dropping had been dropping had been dropping had been dropping
Tương Lai will drop will drop will drop will drop will drop will drop
TL Tiếp Diễn will be dropping will be dropping will be dropping will be dropping will be dropping will be dropping
Tương Lai hoàn thành will have dropped will have dropped will have dropped will have dropped will have dropped will have dropped
TL HT Tiếp Diễn will have been dropping will have been dropping will have been dropping will have been dropping will have been dropping will have been dropping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would drop would drop would drop would drop would drop would drop
Conditional Perfect would have dropped would have dropped would have dropped would have dropped would have dropped would have dropped
Conditional Present Progressive would be dropping would be dropping would be dropping would be dropping would be dropping would be dropping
Conditional Perfect Progressive would have been dropping would have been dropping would have been dropping would have been dropping would have been dropping would have been dropping
Present Subjunctive drop drop drop drop drop drop
Past Subjunctive dropped dropped dropped dropped dropped dropped
Past Perfect Subjunctive had dropped had dropped had dropped had dropped had dropped had dropped
Imperative drop Let′s drop drop

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button