Represent

Cách chia động từ represent rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ represent ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REPRESENT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to represent representing represented
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn represent represent represents represent represent represent
Hiện tại tiếp diễn am representing are representing is representing are representing are representing are representing
Quá khứ đơn represented represented represented represented represented represented
Quá khứ tiếp diễn was representing were representing was representing were representing were representing were representing
Hiện tại hoàn thành have represented have represented has represented have represented have represented have represented
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been representing have been representing has been representing have been representing have been representing have been representing
Quá khứ hoàn thành had represented had represented had represented had represented had represented had represented
QK hoàn thành Tiếp diễn had been representing had been representing had been representing had been representing had been representing had been representing
Tương Lai will represent will represent will represent will represent will represent will represent
TL Tiếp Diễn will be representing will be representing will be representing will be representing will be representing will be representing
Tương Lai hoàn thành will have represented will have represented will have represented will have represented will have represented will have represented
TL HT Tiếp Diễn will have been representing will have been representing will have been representing will have been representing will have been representing will have been representing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would represent would represent would represent would represent would represent would represent
Conditional Perfect would have represented would have represented would have represented would have represented would have represented would have represented
Conditional Present Progressive would be representing would be representing would be representing would be representing would be representing would be representing
Conditional Perfect Progressive would have been representing would have been representing would have been representing would have been representing would have been representing would have been representing
Present Subjunctive represent represent represent represent represent represent
Past Subjunctive represented represented represented represented represented represented
Past Perfect Subjunctive had represented had represented had represented had represented had represented had represented
Imperative represent Let′s represent represent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/newest-hookup-apps/.

Nên đọc
deceitful dating
Back to top button