Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Blind

Cách chia động từ blind rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ blind ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BLIND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to blind blinding blinded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn blind blind blinds blind blind blind
Hiện tại tiếp diễn am blinding are blinding is blinding are blinding are blinding are blinding
Quá khứ đơn blinded blinded blinded blinded blinded blinded
Quá khứ tiếp diễn was blinding were blinding was blinding were blinding were blinding were blinding
Hiện tại hoàn thành have blinded have blinded has blinded have blinded have blinded have blinded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been blinding have been blinding has been blinding have been blinding have been blinding have been blinding
Quá khứ hoàn thành had blinded had blinded had blinded had blinded had blinded had blinded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been blinding had been blinding had been blinding had been blinding had been blinding had been blinding
Tương Lai will blind will blind will blind will blind will blind will blind
TL Tiếp Diễn will be blinding will be blinding will be blinding will be blinding will be blinding will be blinding
Tương Lai hoàn thành will have blinded will have blinded will have blinded will have blinded will have blinded will have blinded
TL HT Tiếp Diễn will have been blinding will have been blinding will have been blinding will have been blinding will have been blinding will have been blinding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would blind would blind would blind would blind would blind would blind
Conditional Perfect would have blinded would have blinded would have blinded would have blinded would have blinded would have blinded
Conditional Present Progressive would be blinding would be blinding would be blinding would be blinding would be blinding would be blinding
Conditional Perfect Progressive would have been blinding would have been blinding would have been blinding would have been blinding would have been blinding would have been blinding
Present Subjunctive blind blind blind blind blind blind
Past Subjunctive blinded blinded blinded blinded blinded blinded
Past Perfect Subjunctive had blinded had blinded had blinded had blinded had blinded had blinded
Imperative blind Let′s blind blind

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/who-is-tyler-cameron-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button