Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Plot

Cách chia động từ plot rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ plot ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PLOT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to plot plotting plotted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn plot plot plots plot plot plot
Hiện tại tiếp diễn am plotting are plotting is plotting are plotting are plotting are plotting
Quá khứ đơn plotted plotted plotted plotted plotted plotted
Quá khứ tiếp diễn was plotting were plotting was plotting were plotting were plotting were plotting
Hiện tại hoàn thành have plotted have plotted has plotted have plotted have plotted have plotted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been plotting have been plotting has been plotting have been plotting have been plotting have been plotting
Quá khứ hoàn thành had plotted had plotted had plotted had plotted had plotted had plotted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been plotting had been plotting had been plotting had been plotting had been plotting had been plotting
Tương Lai will plot will plot will plot will plot will plot will plot
TL Tiếp Diễn will be plotting will be plotting will be plotting will be plotting will be plotting will be plotting
Tương Lai hoàn thành will have plotted will have plotted will have plotted will have plotted will have plotted will have plotted
TL HT Tiếp Diễn will have been plotting will have been plotting will have been plotting will have been plotting will have been plotting will have been plotting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would plot would plot would plot would plot would plot would plot
Conditional Perfect would have plotted would have plotted would have plotted would have plotted would have plotted would have plotted
Conditional Present Progressive would be plotting would be plotting would be plotting would be plotting would be plotting would be plotting
Conditional Perfect Progressive would have been plotting would have been plotting would have been plotting would have been plotting would have been plotting would have been plotting
Present Subjunctive plot plot plot plot plot plot
Past Subjunctive plotted plotted plotted plotted plotted plotted
Past Perfect Subjunctive had plotted had plotted had plotted had plotted had plotted had plotted
Imperative plot Let′s plot plot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button