Revere

Cách chia động từ revere rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ revere ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REVERE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to revere revering revered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn revere revere reveres revere revere revere
Hiện tại tiếp diễn am revering are revering is revering are revering are revering are revering
Quá khứ đơn revered revered revered revered revered revered
Quá khứ tiếp diễn was revering were revering was revering were revering were revering were revering
Hiện tại hoàn thành have revered have revered has revered have revered have revered have revered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been revering have been revering has been revering have been revering have been revering have been revering
Quá khứ hoàn thành had revered had revered had revered had revered had revered had revered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been revering had been revering had been revering had been revering had been revering had been revering
Tương Lai will revere will revere will revere will revere will revere will revere
TL Tiếp Diễn will be revering will be revering will be revering will be revering will be revering will be revering
Tương Lai hoàn thành will have revered will have revered will have revered will have revered will have revered will have revered
TL HT Tiếp Diễn will have been revering will have been revering will have been revering will have been revering will have been revering will have been revering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would revere would revere would revere would revere would revere would revere
Conditional Perfect would have revered would have revered would have revered would have revered would have revered would have revered
Conditional Present Progressive would be revering would be revering would be revering would be revering would be revering would be revering
Conditional Perfect Progressive would have been revering would have been revering would have been revering would have been revering would have been revering would have been revering
Present Subjunctive revere revere revere revere revere revere
Past Subjunctive revered revered revered revered revered revered
Past Perfect Subjunctive had revered had revered had revered had revered had revered had revered
Imperative revere Let′s revere revere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button