Rhyme

Cách chia động từ rhyme rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rhyme ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RHYME

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rhyme rhyming rhymed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rhyme rhyme rhymes rhyme rhyme rhyme
Hiện tại tiếp diễn am rhyming are rhyming is rhyming are rhyming are rhyming are rhyming
Quá khứ đơn rhymed rhymed rhymed rhymed rhymed rhymed
Quá khứ tiếp diễn was rhyming were rhyming was rhyming were rhyming were rhyming were rhyming
Hiện tại hoàn thành have rhymed have rhymed has rhymed have rhymed have rhymed have rhymed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rhyming have been rhyming has been rhyming have been rhyming have been rhyming have been rhyming
Quá khứ hoàn thành had rhymed had rhymed had rhymed had rhymed had rhymed had rhymed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rhyming had been rhyming had been rhyming had been rhyming had been rhyming had been rhyming
Tương Lai will rhyme will rhyme will rhyme will rhyme will rhyme will rhyme
TL Tiếp Diễn will be rhyming will be rhyming will be rhyming will be rhyming will be rhyming will be rhyming
Tương Lai hoàn thành will have rhymed will have rhymed will have rhymed will have rhymed will have rhymed will have rhymed
TL HT Tiếp Diễn will have been rhyming will have been rhyming will have been rhyming will have been rhyming will have been rhyming will have been rhyming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rhyme would rhyme would rhyme would rhyme would rhyme would rhyme
Conditional Perfect would have rhymed would have rhymed would have rhymed would have rhymed would have rhymed would have rhymed
Conditional Present Progressive would be rhyming would be rhyming would be rhyming would be rhyming would be rhyming would be rhyming
Conditional Perfect Progressive would have been rhyming would have been rhyming would have been rhyming would have been rhyming would have been rhyming would have been rhyming
Present Subjunctive rhyme rhyme rhyme rhyme rhyme rhyme
Past Subjunctive rhymed rhymed rhymed rhymed rhymed rhymed
Past Perfect Subjunctive had rhymed had rhymed had rhymed had rhymed had rhymed had rhymed
Imperative rhyme Let′s rhyme rhyme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button