Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Moan

Cách chia động từ moan rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ moan ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MOAN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to moan moaning moaned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn moan moan moans moan moan moan
Hiện tại tiếp diễn am moaning are moaning is moaning are moaning are moaning are moaning
Quá khứ đơn moaned moaned moaned moaned moaned moaned
Quá khứ tiếp diễn was moaning were moaning was moaning were moaning were moaning were moaning
Hiện tại hoàn thành have moaned have moaned has moaned have moaned have moaned have moaned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been moaning have been moaning has been moaning have been moaning have been moaning have been moaning
Quá khứ hoàn thành had moaned had moaned had moaned had moaned had moaned had moaned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been moaning had been moaning had been moaning had been moaning had been moaning had been moaning
Tương Lai will moan will moan will moan will moan will moan will moan
TL Tiếp Diễn will be moaning will be moaning will be moaning will be moaning will be moaning will be moaning
Tương Lai hoàn thành will have moaned will have moaned will have moaned will have moaned will have moaned will have moaned
TL HT Tiếp Diễn will have been moaning will have been moaning will have been moaning will have been moaning will have been moaning will have been moaning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would moan would moan would moan would moan would moan would moan
Conditional Perfect would have moaned would have moaned would have moaned would have moaned would have moaned would have moaned
Conditional Present Progressive would be moaning would be moaning would be moaning would be moaning would be moaning would be moaning
Conditional Perfect Progressive would have been moaning would have been moaning would have been moaning would have been moaning would have been moaning would have been moaning
Present Subjunctive moan moan moan moan moan moan
Past Subjunctive moaned moaned moaned moaned moaned moaned
Past Perfect Subjunctive had moaned had moaned had moaned had moaned had moaned had moaned
Imperative moan Let′s moan moan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button