Rumble

Cách chia động từ rumble rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rumble ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RUMBLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rumble rumbling rumbled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rumble rumble rumbles rumble rumble rumble
Hiện tại tiếp diễn am rumbling are rumbling is rumbling are rumbling are rumbling are rumbling
Quá khứ đơn rumbled rumbled rumbled rumbled rumbled rumbled
Quá khứ tiếp diễn was rumbling were rumbling was rumbling were rumbling were rumbling were rumbling
Hiện tại hoàn thành have rumbled have rumbled has rumbled have rumbled have rumbled have rumbled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rumbling have been rumbling has been rumbling have been rumbling have been rumbling have been rumbling
Quá khứ hoàn thành had rumbled had rumbled had rumbled had rumbled had rumbled had rumbled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rumbling had been rumbling had been rumbling had been rumbling had been rumbling had been rumbling
Tương Lai will rumble will rumble will rumble will rumble will rumble will rumble
TL Tiếp Diễn will be rumbling will be rumbling will be rumbling will be rumbling will be rumbling will be rumbling
Tương Lai hoàn thành will have rumbled will have rumbled will have rumbled will have rumbled will have rumbled will have rumbled
TL HT Tiếp Diễn will have been rumbling will have been rumbling will have been rumbling will have been rumbling will have been rumbling will have been rumbling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rumble would rumble would rumble would rumble would rumble would rumble
Conditional Perfect would have rumbled would have rumbled would have rumbled would have rumbled would have rumbled would have rumbled
Conditional Present Progressive would be rumbling would be rumbling would be rumbling would be rumbling would be rumbling would be rumbling
Conditional Perfect Progressive would have been rumbling would have been rumbling would have been rumbling would have been rumbling would have been rumbling would have been rumbling
Present Subjunctive rumble rumble rumble rumble rumble rumble
Past Subjunctive rumbled rumbled rumbled rumbled rumbled rumbled
Past Perfect Subjunctive had rumbled had rumbled had rumbled had rumbled had rumbled had rumbled
Imperative rumble Let′s rumble rumble

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. map based hookups.

Nên đọc
Close
Back to top button