Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Take

Cách chia động từ take rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ take ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TAKE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to take taking taken
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn take take takes take take take
Hiện tại tiếp diễn am taking are taking is taking are taking are taking are taking
Quá khứ đơn took took took took took took
Quá khứ tiếp diễn was taking were taking was taking were taking were taking were taking
Hiện tại hoàn thành have taken have taken has taken have taken have taken have taken
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been taking have been taking has been taking have been taking have been taking have been taking
Quá khứ hoàn thành had taken had taken had taken had taken had taken had taken
QK hoàn thành Tiếp diễn had been taking had been taking had been taking had been taking had been taking had been taking
Tương Lai will take will take will take will take will take will take
TL Tiếp Diễn will be taking will be taking will be taking will be taking will be taking will be taking
Tương Lai hoàn thành will have taken will have taken will have taken will have taken will have taken will have taken
TL HT Tiếp Diễn will have been taking will have been taking will have been taking will have been taking will have been taking will have been taking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would take would take would take would take would take would take
Conditional Perfect would have taken would have taken would have taken would have taken would have taken would have taken
Conditional Present Progressive would be taking would be taking would be taking would be taking would be taking would be taking
Conditional Perfect Progressive would have been taking would have been taking would have been taking would have been taking would have been taking would have been taking
Present Subjunctive take take take take take take
Past Subjunctive took took took took took took
Past Perfect Subjunctive had taken had taken had taken had taken had taken had taken
Imperative take Let′s take take

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button