Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Scare

Cách chia động từ scare rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ scare ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SCARE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to scare scaring scared
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn scare scare scares scare scare scare
Hiện tại tiếp diễn am scaring are scaring is scaring are scaring are scaring are scaring
Quá khứ đơn scared scared scared scared scared scared
Quá khứ tiếp diễn was scaring were scaring was scaring were scaring were scaring were scaring
Hiện tại hoàn thành have scared have scared has scared have scared have scared have scared
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been scaring have been scaring has been scaring have been scaring have been scaring have been scaring
Quá khứ hoàn thành had scared had scared had scared had scared had scared had scared
QK hoàn thành Tiếp diễn had been scaring had been scaring had been scaring had been scaring had been scaring had been scaring
Tương Lai will scare will scare will scare will scare will scare will scare
TL Tiếp Diễn will be scaring will be scaring will be scaring will be scaring will be scaring will be scaring
Tương Lai hoàn thành will have scared will have scared will have scared will have scared will have scared will have scared
TL HT Tiếp Diễn will have been scaring will have been scaring will have been scaring will have been scaring will have been scaring will have been scaring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would scare would scare would scare would scare would scare would scare
Conditional Perfect would have scared would have scared would have scared would have scared would have scared would have scared
Conditional Present Progressive would be scaring would be scaring would be scaring would be scaring would be scaring would be scaring
Conditional Perfect Progressive would have been scaring would have been scaring would have been scaring would have been scaring would have been scaring would have been scaring
Present Subjunctive scare scare scare scare scare scare
Past Subjunctive scared scared scared scared scared scared
Past Perfect Subjunctive had scared had scared had scared had scared had scared had scared
Imperative scare Let′s scare scare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button