Seem

Cách chia động từ seem rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ seem ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SEEM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to seem seeming seemed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn seem seem seems seem seem seem
Hiện tại tiếp diễn am seeming are seeming is seeming are seeming are seeming are seeming
Quá khứ đơn seemed seemed seemed seemed seemed seemed
Quá khứ tiếp diễn was seeming were seeming was seeming were seeming were seeming were seeming
Hiện tại hoàn thành have seemed have seemed has seemed have seemed have seemed have seemed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been seeming have been seeming has been seeming have been seeming have been seeming have been seeming
Quá khứ hoàn thành had seemed had seemed had seemed had seemed had seemed had seemed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been seeming had been seeming had been seeming had been seeming had been seeming had been seeming
Tương Lai will seem will seem will seem will seem will seem will seem
TL Tiếp Diễn will be seeming will be seeming will be seeming will be seeming will be seeming will be seeming
Tương Lai hoàn thành will have seemed will have seemed will have seemed will have seemed will have seemed will have seemed
TL HT Tiếp Diễn will have been seeming will have been seeming will have been seeming will have been seeming will have been seeming will have been seeming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would seem would seem would seem would seem would seem would seem
Conditional Perfect would have seemed would have seemed would have seemed would have seemed would have seemed would have seemed
Conditional Present Progressive would be seeming would be seeming would be seeming would be seeming would be seeming would be seeming
Conditional Perfect Progressive would have been seeming would have been seeming would have been seeming would have been seeming would have been seeming would have been seeming
Present Subjunctive seem seem seem seem seem seem
Past Subjunctive seemed seemed seemed seemed seemed seemed
Past Perfect Subjunctive had seemed had seemed had seemed had seemed had seemed had seemed
Imperative seem Let′s seem seem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button