Sentence

Cách chia động từ sentence rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ sentence ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SENTENCE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to sentence sentencing sentenced
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn sentence sentence sentences sentence sentence sentence
Hiện tại tiếp diễn am sentencing are sentencing is sentencing are sentencing are sentencing are sentencing
Quá khứ đơn sentenced sentenced sentenced sentenced sentenced sentenced
Quá khứ tiếp diễn was sentencing were sentencing was sentencing were sentencing were sentencing were sentencing
Hiện tại hoàn thành have sentenced have sentenced has sentenced have sentenced have sentenced have sentenced
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sentencing have been sentencing has been sentencing have been sentencing have been sentencing have been sentencing
Quá khứ hoàn thành had sentenced had sentenced had sentenced had sentenced had sentenced had sentenced
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sentencing had been sentencing had been sentencing had been sentencing had been sentencing had been sentencing
Tương Lai will sentence will sentence will sentence will sentence will sentence will sentence
TL Tiếp Diễn will be sentencing will be sentencing will be sentencing will be sentencing will be sentencing will be sentencing
Tương Lai hoàn thành will have sentenced will have sentenced will have sentenced will have sentenced will have sentenced will have sentenced
TL HT Tiếp Diễn will have been sentencing will have been sentencing will have been sentencing will have been sentencing will have been sentencing will have been sentencing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would sentence would sentence would sentence would sentence would sentence would sentence
Conditional Perfect would have sentenced would have sentenced would have sentenced would have sentenced would have sentenced would have sentenced
Conditional Present Progressive would be sentencing would be sentencing would be sentencing would be sentencing would be sentencing would be sentencing
Conditional Perfect Progressive would have been sentencing would have been sentencing would have been sentencing would have been sentencing would have been sentencing would have been sentencing
Present Subjunctive sentence sentence sentence sentence sentence sentence
Past Subjunctive sentenced sentenced sentenced sentenced sentenced sentenced
Past Perfect Subjunctive had sentenced had sentenced had sentenced had sentenced had sentenced had sentenced
Imperative sentence Let′s sentence sentence

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button