Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Retort

Cách chia động từ retort rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ retort ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RETORT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to retort retorting retorted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn retort retort retorts retort retort retort
Hiện tại tiếp diễn am retorting are retorting is retorting are retorting are retorting are retorting
Quá khứ đơn retorted retorted retorted retorted retorted retorted
Quá khứ tiếp diễn was retorting were retorting was retorting were retorting were retorting were retorting
Hiện tại hoàn thành have retorted have retorted has retorted have retorted have retorted have retorted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been retorting have been retorting has been retorting have been retorting have been retorting have been retorting
Quá khứ hoàn thành had retorted had retorted had retorted had retorted had retorted had retorted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been retorting had been retorting had been retorting had been retorting had been retorting had been retorting
Tương Lai will retort will retort will retort will retort will retort will retort
TL Tiếp Diễn will be retorting will be retorting will be retorting will be retorting will be retorting will be retorting
Tương Lai hoàn thành will have retorted will have retorted will have retorted will have retorted will have retorted will have retorted
TL HT Tiếp Diễn will have been retorting will have been retorting will have been retorting will have been retorting will have been retorting will have been retorting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would retort would retort would retort would retort would retort would retort
Conditional Perfect would have retorted would have retorted would have retorted would have retorted would have retorted would have retorted
Conditional Present Progressive would be retorting would be retorting would be retorting would be retorting would be retorting would be retorting
Conditional Perfect Progressive would have been retorting would have been retorting would have been retorting would have been retorting would have been retorting would have been retorting
Present Subjunctive retort retort retort retort retort retort
Past Subjunctive retorted retorted retorted retorted retorted retorted
Past Perfect Subjunctive had retorted had retorted had retorted had retorted had retorted had retorted
Imperative retort Let′s retort retort

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button