Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Shave

Cách chia động từ shave rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ shave ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SHAVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to shave shaving shaved
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn shave shave shaves shave shave shave
Hiện tại tiếp diễn am shaving are shaving is shaving are shaving are shaving are shaving
Quá khứ đơn shaved shaved shaved shaved shaved shaved
Quá khứ tiếp diễn was shaving were shaving was shaving were shaving were shaving were shaving
Hiện tại hoàn thành have shaved have shaved has shaved have shaved have shaved have shaved
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been shaving have been shaving has been shaving have been shaving have been shaving have been shaving
Quá khứ hoàn thành had shaved had shaved had shaved had shaved had shaved had shaved
QK hoàn thành Tiếp diễn had been shaving had been shaving had been shaving had been shaving had been shaving had been shaving
Tương Lai will shave will shave will shave will shave will shave will shave
TL Tiếp Diễn will be shaving will be shaving will be shaving will be shaving will be shaving will be shaving
Tương Lai hoàn thành will have shaved will have shaved will have shaved will have shaved will have shaved will have shaved
TL HT Tiếp Diễn will have been shaving will have been shaving will have been shaving will have been shaving will have been shaving will have been shaving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would shave would shave would shave would shave would shave would shave
Conditional Perfect would have shaved would have shaved would have shaved would have shaved would have shaved would have shaved
Conditional Present Progressive would be shaving would be shaving would be shaving would be shaving would be shaving would be shaving
Conditional Perfect Progressive would have been shaving would have been shaving would have been shaving would have been shaving would have been shaving would have been shaving
Present Subjunctive shave shave shave shave shave shave
Past Subjunctive shaved shaved shaved shaved shaved shaved
Past Perfect Subjunctive had shaved had shaved had shaved had shaved had shaved had shaved
Imperative shave Let′s shave shave

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. sugardaddy dating sites.

Nên đọc
Close
Back to top button