Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Shed

Cách chia động từ shed rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ shed ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SHED

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to shed shedding shed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn shed shed sheds shed shed shed
Hiện tại tiếp diễn am shedding are shedding is shedding are shedding are shedding are shedding
Quá khứ đơn shed shed shed shed shed shed
Quá khứ tiếp diễn was shedding were shedding was shedding were shedding were shedding were shedding
Hiện tại hoàn thành have shed have shed has shed have shed have shed have shed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been shedding have been shedding has been shedding have been shedding have been shedding have been shedding
Quá khứ hoàn thành had shed had shed had shed had shed had shed had shed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been shedding had been shedding had been shedding had been shedding had been shedding had been shedding
Tương Lai will shed will shed will shed will shed will shed will shed
TL Tiếp Diễn will be shedding will be shedding will be shedding will be shedding will be shedding will be shedding
Tương Lai hoàn thành will have shed will have shed will have shed will have shed will have shed will have shed
TL HT Tiếp Diễn will have been shedding will have been shedding will have been shedding will have been shedding will have been shedding will have been shedding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would shed would shed would shed would shed would shed would shed
Conditional Perfect would have shed would have shed would have shed would have shed would have shed would have shed
Conditional Present Progressive would be shedding would be shedding would be shedding would be shedding would be shedding would be shedding
Conditional Perfect Progressive would have been shedding would have been shedding would have been shedding would have been shedding would have been shedding would have been shedding
Present Subjunctive shed shed shed shed shed shed
Past Subjunctive shed shed shed shed shed shed
Past Perfect Subjunctive had shed had shed had shed had shed had shed had shed
Imperative shed Let′s shed shed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button