Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Site

Cách chia động từ site rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ site ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SITE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to site siting sited
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn site site sites site site site
Hiện tại tiếp diễn am siting are siting is siting are siting are siting are siting
Quá khứ đơn sited sited sited sited sited sited
Quá khứ tiếp diễn was siting were siting was siting were siting were siting were siting
Hiện tại hoàn thành have sited have sited has sited have sited have sited have sited
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been siting have been siting has been siting have been siting have been siting have been siting
Quá khứ hoàn thành had sited had sited had sited had sited had sited had sited
QK hoàn thành Tiếp diễn had been siting had been siting had been siting had been siting had been siting had been siting
Tương Lai will site will site will site will site will site will site
TL Tiếp Diễn will be siting will be siting will be siting will be siting will be siting will be siting
Tương Lai hoàn thành will have sited will have sited will have sited will have sited will have sited will have sited
TL HT Tiếp Diễn will have been siting will have been siting will have been siting will have been siting will have been siting will have been siting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would site would site would site would site would site would site
Conditional Perfect would have sited would have sited would have sited would have sited would have sited would have sited
Conditional Present Progressive would be siting would be siting would be siting would be siting would be siting would be siting
Conditional Perfect Progressive would have been siting would have been siting would have been siting would have been siting would have been siting would have been siting
Present Subjunctive site site site site site site
Past Subjunctive sited sited sited sited sited sited
Past Perfect Subjunctive had sited had sited had sited had sited had sited had sited
Imperative site Let′s site site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/successful-singles-dating-sites/.

Nên đọc
Close
Back to top button