Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Cast

Cách chia động từ cast rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cast ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CAST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cast casting cast
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cast cast casts cast cast cast
Hiện tại tiếp diễn am casting are casting is casting are casting are casting are casting
Quá khứ đơn cast cast cast cast cast cast
Quá khứ tiếp diễn was casting were casting was casting were casting were casting were casting
Hiện tại hoàn thành have cast have cast has cast have cast have cast have cast
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been casting have been casting has been casting have been casting have been casting have been casting
Quá khứ hoàn thành had cast had cast had cast had cast had cast had cast
QK hoàn thành Tiếp diễn had been casting had been casting had been casting had been casting had been casting had been casting
Tương Lai will cast will cast will cast will cast will cast will cast
TL Tiếp Diễn will be casting will be casting will be casting will be casting will be casting will be casting
Tương Lai hoàn thành will have cast will have cast will have cast will have cast will have cast will have cast
TL HT Tiếp Diễn will have been casting will have been casting will have been casting will have been casting will have been casting will have been casting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cast would cast would cast would cast would cast would cast
Conditional Perfect would have cast would have cast would have cast would have cast would have cast would have cast
Conditional Present Progressive would be casting would be casting would be casting would be casting would be casting would be casting
Conditional Perfect Progressive would have been casting would have been casting would have been casting would have been casting would have been casting would have been casting
Present Subjunctive cast cast cast cast cast cast
Past Subjunctive cast cast cast cast cast cast
Past Perfect Subjunctive had cast had cast had cast had cast had cast had cast
Imperative cast Let′s cast cast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button