Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Skip

Cách chia động từ skip rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ skip ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SKIP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to skip skipping skipped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn skip skip skips skip skip skip
Hiện tại tiếp diễn am skipping are skipping is skipping are skipping are skipping are skipping
Quá khứ đơn skipped skipped skipped skipped skipped skipped
Quá khứ tiếp diễn was skipping were skipping was skipping were skipping were skipping were skipping
Hiện tại hoàn thành have skipped have skipped has skipped have skipped have skipped have skipped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been skipping have been skipping has been skipping have been skipping have been skipping have been skipping
Quá khứ hoàn thành had skipped had skipped had skipped had skipped had skipped had skipped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been skipping had been skipping had been skipping had been skipping had been skipping had been skipping
Tương Lai will skip will skip will skip will skip will skip will skip
TL Tiếp Diễn will be skipping will be skipping will be skipping will be skipping will be skipping will be skipping
Tương Lai hoàn thành will have skipped will have skipped will have skipped will have skipped will have skipped will have skipped
TL HT Tiếp Diễn will have been skipping will have been skipping will have been skipping will have been skipping will have been skipping will have been skipping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would skip would skip would skip would skip would skip would skip
Conditional Perfect would have skipped would have skipped would have skipped would have skipped would have skipped would have skipped
Conditional Present Progressive would be skipping would be skipping would be skipping would be skipping would be skipping would be skipping
Conditional Perfect Progressive would have been skipping would have been skipping would have been skipping would have been skipping would have been skipping would have been skipping
Present Subjunctive skip skip skip skip skip skip
Past Subjunctive skipped skipped skipped skipped skipped skipped
Past Perfect Subjunctive had skipped had skipped had skipped had skipped had skipped had skipped
Imperative skip Let′s skip skip

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button