Spend

Cách chia động từ spend rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ spend ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SPEND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to spend spending spent
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn spend spend spends spend spend spend
Hiện tại tiếp diễn am spending are spending is spending are spending are spending are spending
Quá khứ đơn spent spent spent spent spent spent
Quá khứ tiếp diễn was spending were spending was spending were spending were spending were spending
Hiện tại hoàn thành have spent have spent has spent have spent have spent have spent
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been spending have been spending has been spending have been spending have been spending have been spending
Quá khứ hoàn thành had spent had spent had spent had spent had spent had spent
QK hoàn thành Tiếp diễn had been spending had been spending had been spending had been spending had been spending had been spending
Tương Lai will spend will spend will spend will spend will spend will spend
TL Tiếp Diễn will be spending will be spending will be spending will be spending will be spending will be spending
Tương Lai hoàn thành will have spent will have spent will have spent will have spent will have spent will have spent
TL HT Tiếp Diễn will have been spending will have been spending will have been spending will have been spending will have been spending will have been spending
Điều Kiện Cách Hiện Tại would spend would spend would spend would spend would spend would spend
Conditional Perfect would have spent would have spent would have spent would have spent would have spent would have spent
Conditional Present Progressive would be spending would be spending would be spending would be spending would be spending would be spending
Conditional Perfect Progressive would have been spending would have been spending would have been spending would have been spending would have been spending would have been spending
Present Subjunctive spend spend spend spend spend spend
Past Subjunctive spent spent spent spent spent spent
Past Perfect Subjunctive had spent had spent had spent had spent had spent had spent
Imperative spend Let′s spend spend

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating apps for bigger women.

Nên đọc
dating coach near me
Back to top button