Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Spoil

Cách chia động từ spoil rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ spoil ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SPOIL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to spoil spoiling spoilt
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn spoil spoil spoils spoil spoil spoil
Hiện tại tiếp diễn am spoiling are spoiling is spoiling are spoiling are spoiling are spoiling
Quá khứ đơn spoilt spoilt spoilt spoilt spoilt spoilt
Quá khứ tiếp diễn was spoiling were spoiling was spoiling were spoiling were spoiling were spoiling
Hiện tại hoàn thành have spoilt have spoilt has spoilt have spoilt have spoilt have spoilt
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been spoiling have been spoiling has been spoiling have been spoiling have been spoiling have been spoiling
Quá khứ hoàn thành had spoilt had spoilt had spoilt had spoilt had spoilt had spoilt
QK hoàn thành Tiếp diễn had been spoiling had been spoiling had been spoiling had been spoiling had been spoiling had been spoiling
Tương Lai will spoil will spoil will spoil will spoil will spoil will spoil
TL Tiếp Diễn will be spoiling will be spoiling will be spoiling will be spoiling will be spoiling will be spoiling
Tương Lai hoàn thành will have spoilt will have spoilt will have spoilt will have spoilt will have spoilt will have spoilt
TL HT Tiếp Diễn will have been spoiling will have been spoiling will have been spoiling will have been spoiling will have been spoiling will have been spoiling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would spoil would spoil would spoil would spoil would spoil would spoil
Conditional Perfect would have spoilt would have spoilt would have spoilt would have spoilt would have spoilt would have spoilt
Conditional Present Progressive would be spoiling would be spoiling would be spoiling would be spoiling would be spoiling would be spoiling
Conditional Perfect Progressive would have been spoiling would have been spoiling would have been spoiling would have been spoiling would have been spoiling would have been spoiling
Present Subjunctive spoil spoil spoil spoil spoil spoil
Past Subjunctive spoilt spoilt spoilt spoilt spoilt spoilt
Past Perfect Subjunctive had spoilt had spoilt had spoilt had spoilt had spoilt had spoilt
Imperative spoil Let′s spoil spoil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button