Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wed

Cách chia động từ wed rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wed ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WED

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wed wedding wedded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wed wed weds wed wed wed
Hiện tại tiếp diễn am wedding are wedding is wedding are wedding are wedding are wedding
Quá khứ đơn wedded wedded wedded wedded wedded wedded
Quá khứ tiếp diễn was wedding were wedding was wedding were wedding were wedding were wedding
Hiện tại hoàn thành have wedded have wedded has wedded have wedded have wedded have wedded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been wedding have been wedding has been wedding have been wedding have been wedding have been wedding
Quá khứ hoàn thành had wedded had wedded had wedded had wedded had wedded had wedded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been wedding had been wedding had been wedding had been wedding had been wedding had been wedding
Tương Lai will wed will wed will wed will wed will wed will wed
TL Tiếp Diễn will be wedding will be wedding will be wedding will be wedding will be wedding will be wedding
Tương Lai hoàn thành will have wedded will have wedded will have wedded will have wedded will have wedded will have wedded
TL HT Tiếp Diễn will have been wedding will have been wedding will have been wedding will have been wedding will have been wedding will have been wedding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wed would wed would wed would wed would wed would wed
Conditional Perfect would have wedded would have wedded would have wedded would have wedded would have wedded would have wedded
Conditional Present Progressive would be wedding would be wedding would be wedding would be wedding would be wedding would be wedding
Conditional Perfect Progressive would have been wedding would have been wedding would have been wedding would have been wedding would have been wedding would have been wedding
Present Subjunctive wed wed wed wed wed wed
Past Subjunctive wedded wedded wedded wedded wedded wedded
Past Perfect Subjunctive had wedded had wedded had wedded had wedded had wedded had wedded
Imperative wed Let′s wed wed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. free dating american site.

Nên đọc
Close
Back to top button