Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Limit

Cách chia động từ limit rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ limit ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LIMIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to limit limiting limited
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn limit limit limits limit limit limit
Hiện tại tiếp diễn am limiting are limiting is limiting are limiting are limiting are limiting
Quá khứ đơn limited limited limited limited limited limited
Quá khứ tiếp diễn was limiting were limiting was limiting were limiting were limiting were limiting
Hiện tại hoàn thành have limited have limited has limited have limited have limited have limited
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been limiting have been limiting has been limiting have been limiting have been limiting have been limiting
Quá khứ hoàn thành had limited had limited had limited had limited had limited had limited
QK hoàn thành Tiếp diễn had been limiting had been limiting had been limiting had been limiting had been limiting had been limiting
Tương Lai will limit will limit will limit will limit will limit will limit
TL Tiếp Diễn will be limiting will be limiting will be limiting will be limiting will be limiting will be limiting
Tương Lai hoàn thành will have limited will have limited will have limited will have limited will have limited will have limited
TL HT Tiếp Diễn will have been limiting will have been limiting will have been limiting will have been limiting will have been limiting will have been limiting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would limit would limit would limit would limit would limit would limit
Conditional Perfect would have limited would have limited would have limited would have limited would have limited would have limited
Conditional Present Progressive would be limiting would be limiting would be limiting would be limiting would be limiting would be limiting
Conditional Perfect Progressive would have been limiting would have been limiting would have been limiting would have been limiting would have been limiting would have been limiting
Present Subjunctive limit limit limit limit limit limit
Past Subjunctive limited limited limited limited limited limited
Past Perfect Subjunctive had limited had limited had limited had limited had limited had limited
Imperative limit Let′s limit limit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. asian ts dating.

Nên đọc
Close
Back to top button