Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Talk

talk

Cách chia động từ talk rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ talk ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TALK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to talk talking talked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn talk talk talks talk talk talk
Hiện tại tiếp diễn am talking are talking is talking are talking are talking are talking
Quá khứ đơn talked talked talked talked talked talked
Quá khứ tiếp diễn was talking were talking was talking were talking were talking were talking
Hiện tại hoàn thành have talked have talked has talked have talked have talked have talked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been talking have been talking has been talking have been talking have been talking have been talking
Quá khứ hoàn thành had talked had talked had talked had talked had talked had talked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been talking had been talking had been talking had been talking had been talking had been talking
Tương Lai will talk will talk will talk will talk will talk will talk
TL Tiếp Diễn will be talking will be talking will be talking will be talking will be talking will be talking
Tương Lai hoàn thành will have talked will have talked will have talked will have talked will have talked will have talked
TL HT Tiếp Diễn will have been talking will have been talking will have been talking will have been talking will have been talking will have been talking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would talk would talk would talk would talk would talk would talk
Conditional Perfect would have talked would have talked would have talked would have talked would have talked would have talked
Conditional Present Progressive would be talking would be talking would be talking would be talking would be talking would be talking
Conditional Perfect Progressive would have been talking would have been talking would have been talking would have been talking would have been talking would have been talking
Present Subjunctive talk talk talk talk talk talk
Past Subjunctive talked talked talked talked talked talked
Past Perfect Subjunctive had talked had talked had talked had talked had talked had talked
Imperative talk Let′s talk talk

7 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button