Come

Cách chia động từ come rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ come ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COME

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to come coming come
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn come come comes come come come
Hiện tại tiếp diễn am coming are coming is coming are coming are coming are coming
Quá khứ đơn came came came came came came
Quá khứ tiếp diễn was coming were coming was coming were coming were coming were coming
Hiện tại hoàn thành have come have come has come have come have come have come
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been coming have been coming has been coming have been coming have been coming have been coming
Quá khứ hoàn thành had come had come had come had come had come had come
QK hoàn thành Tiếp diễn had been coming had been coming had been coming had been coming had been coming had been coming
Tương Lai will come will come will come will come will come will come
TL Tiếp Diễn will be coming will be coming will be coming will be coming will be coming will be coming
Tương Lai hoàn thành will have come will have come will have come will have come will have come will have come
TL HT Tiếp Diễn will have been coming will have been coming will have been coming will have been coming will have been coming will have been coming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would come would come would come would come would come would come
Conditional Perfect would have come would have come would have come would have come would have come would have come
Conditional Present Progressive would be coming would be coming would be coming would be coming would be coming would be coming
Conditional Perfect Progressive would have been coming would have been coming would have been coming would have been coming would have been coming would have been coming
Present Subjunctive come come come come come come
Past Subjunctive came came came came came came
Past Perfect Subjunctive had come had come had come had come had come had come
Imperative come Let′s come come

3 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button