Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Tread

Cách chia động từ tread rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tread ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TREAD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tread treading trodden
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tread tread treads tread tread tread
Hiện tại tiếp diễn am treading are treading is treading are treading are treading are treading
Quá khứ đơn trod trod trod trod trod trod
Quá khứ tiếp diễn was treading were treading was treading were treading were treading were treading
Hiện tại hoàn thành have trodden have trodden has trodden have trodden have trodden have trodden
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been treading have been treading has been treading have been treading have been treading have been treading
Quá khứ hoàn thành had trodden had trodden had trodden had trodden had trodden had trodden
QK hoàn thành Tiếp diễn had been treading had been treading had been treading had been treading had been treading had been treading
Tương Lai will tread will tread will tread will tread will tread will tread
TL Tiếp Diễn will be treading will be treading will be treading will be treading will be treading will be treading
Tương Lai hoàn thành will have trodden will have trodden will have trodden will have trodden will have trodden will have trodden
TL HT Tiếp Diễn will have been treading will have been treading will have been treading will have been treading will have been treading will have been treading
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tread would tread would tread would tread would tread would tread
Conditional Perfect would have trodden would have trodden would have trodden would have trodden would have trodden would have trodden
Conditional Present Progressive would be treading would be treading would be treading would be treading would be treading would be treading
Conditional Perfect Progressive would have been treading would have been treading would have been treading would have been treading would have been treading would have been treading
Present Subjunctive tread tread tread tread tread tread
Past Subjunctive trod trod trod trod trod trod
Past Perfect Subjunctive had trodden had trodden had trodden had trodden had trodden had trodden
Imperative tread Let′s tread tread

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button