Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Veil

Cách chia động từ veil rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ veil ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: VEIL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to veil veiling veiled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn veil veil veils veil veil veil
Hiện tại tiếp diễn am veiling are veiling is veiling are veiling are veiling are veiling
Quá khứ đơn veiled veiled veiled veiled veiled veiled
Quá khứ tiếp diễn was veiling were veiling was veiling were veiling were veiling were veiling
Hiện tại hoàn thành have veiled have veiled has veiled have veiled have veiled have veiled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been veiling have been veiling has been veiling have been veiling have been veiling have been veiling
Quá khứ hoàn thành had veiled had veiled had veiled had veiled had veiled had veiled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been veiling had been veiling had been veiling had been veiling had been veiling had been veiling
Tương Lai will veil will veil will veil will veil will veil will veil
TL Tiếp Diễn will be veiling will be veiling will be veiling will be veiling will be veiling will be veiling
Tương Lai hoàn thành will have veiled will have veiled will have veiled will have veiled will have veiled will have veiled
TL HT Tiếp Diễn will have been veiling will have been veiling will have been veiling will have been veiling will have been veiling will have been veiling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would veil would veil would veil would veil would veil would veil
Conditional Perfect would have veiled would have veiled would have veiled would have veiled would have veiled would have veiled
Conditional Present Progressive would be veiling would be veiling would be veiling would be veiling would be veiling would be veiling
Conditional Perfect Progressive would have been veiling would have been veiling would have been veiling would have been veiling would have been veiling would have been veiling
Present Subjunctive veil veil veil veil veil veil
Past Subjunctive veiled veiled veiled veiled veiled veiled
Past Perfect Subjunctive had veiled had veiled had veiled had veiled had veiled had veiled
Imperative veil Let′s veil veil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/dating-and-chatting/.

Nên đọc
Close
Back to top button