Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Devise

Cách chia động từ devise rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ devise ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DEVISE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to devise devising devised
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn devise devise devises devise devise devise
Hiện tại tiếp diễn am devising are devising is devising are devising are devising are devising
Quá khứ đơn devised devised devised devised devised devised
Quá khứ tiếp diễn was devising were devising was devising were devising were devising were devising
Hiện tại hoàn thành have devised have devised has devised have devised have devised have devised
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been devising have been devising has been devising have been devising have been devising have been devising
Quá khứ hoàn thành had devised had devised had devised had devised had devised had devised
QK hoàn thành Tiếp diễn had been devising had been devising had been devising had been devising had been devising had been devising
Tương Lai will devise will devise will devise will devise will devise will devise
TL Tiếp Diễn will be devising will be devising will be devising will be devising will be devising will be devising
Tương Lai hoàn thành will have devised will have devised will have devised will have devised will have devised will have devised
TL HT Tiếp Diễn will have been devising will have been devising will have been devising will have been devising will have been devising will have been devising
Điều Kiện Cách Hiện Tại would devise would devise would devise would devise would devise would devise
Conditional Perfect would have devised would have devised would have devised would have devised would have devised would have devised
Conditional Present Progressive would be devising would be devising would be devising would be devising would be devising would be devising
Conditional Perfect Progressive would have been devising would have been devising would have been devising would have been devising would have been devising would have been devising
Present Subjunctive devise devise devise devise devise devise
Past Subjunctive devised devised devised devised devised devised
Past Perfect Subjunctive had devised had devised had devised had devised had devised had devised
Imperative devise Let′s devise devise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. my lol dating app.

Nên đọc
Close
Back to top button