Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pardon

Cách chia động từ pardon rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pardon ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PARDON

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pardon pardoning pardoned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pardon pardon pardons pardon pardon pardon
Hiện tại tiếp diễn am pardoning are pardoning is pardoning are pardoning are pardoning are pardoning
Quá khứ đơn pardoned pardoned pardoned pardoned pardoned pardoned
Quá khứ tiếp diễn was pardoning were pardoning was pardoning were pardoning were pardoning were pardoning
Hiện tại hoàn thành have pardoned have pardoned has pardoned have pardoned have pardoned have pardoned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pardoning have been pardoning has been pardoning have been pardoning have been pardoning have been pardoning
Quá khứ hoàn thành had pardoned had pardoned had pardoned had pardoned had pardoned had pardoned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pardoning had been pardoning had been pardoning had been pardoning had been pardoning had been pardoning
Tương Lai will pardon will pardon will pardon will pardon will pardon will pardon
TL Tiếp Diễn will be pardoning will be pardoning will be pardoning will be pardoning will be pardoning will be pardoning
Tương Lai hoàn thành will have pardoned will have pardoned will have pardoned will have pardoned will have pardoned will have pardoned
TL HT Tiếp Diễn will have been pardoning will have been pardoning will have been pardoning will have been pardoning will have been pardoning will have been pardoning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pardon would pardon would pardon would pardon would pardon would pardon
Conditional Perfect would have pardoned would have pardoned would have pardoned would have pardoned would have pardoned would have pardoned
Conditional Present Progressive would be pardoning would be pardoning would be pardoning would be pardoning would be pardoning would be pardoning
Conditional Perfect Progressive would have been pardoning would have been pardoning would have been pardoning would have been pardoning would have been pardoning would have been pardoning
Present Subjunctive pardon pardon pardon pardon pardon pardon
Past Subjunctive pardoned pardoned pardoned pardoned pardoned pardoned
Past Perfect Subjunctive had pardoned had pardoned had pardoned had pardoned had pardoned had pardoned
Imperative pardon Let′s pardon pardon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button