Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Unbutton

Cách chia động từ unbutton rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ unbutton ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UNBUTTON

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to unbutton unbuttoning unbuttoned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn unbutton unbutton unbuttons unbutton unbutton unbutton
Hiện tại tiếp diễn am unbuttoning are unbuttoning is unbuttoning are unbuttoning are unbuttoning are unbuttoning
Quá khứ đơn unbuttoned unbuttoned unbuttoned unbuttoned unbuttoned unbuttoned
Quá khứ tiếp diễn was unbuttoning were unbuttoning was unbuttoning were unbuttoning were unbuttoning were unbuttoning
Hiện tại hoàn thành have unbuttoned have unbuttoned has unbuttoned have unbuttoned have unbuttoned have unbuttoned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been unbuttoning have been unbuttoning has been unbuttoning have been unbuttoning have been unbuttoning have been unbuttoning
Quá khứ hoàn thành had unbuttoned had unbuttoned had unbuttoned had unbuttoned had unbuttoned had unbuttoned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been unbuttoning had been unbuttoning had been unbuttoning had been unbuttoning had been unbuttoning had been unbuttoning
Tương Lai will unbutton will unbutton will unbutton will unbutton will unbutton will unbutton
TL Tiếp Diễn will be unbuttoning will be unbuttoning will be unbuttoning will be unbuttoning will be unbuttoning will be unbuttoning
Tương Lai hoàn thành will have unbuttoned will have unbuttoned will have unbuttoned will have unbuttoned will have unbuttoned will have unbuttoned
TL HT Tiếp Diễn will have been unbuttoning will have been unbuttoning will have been unbuttoning will have been unbuttoning will have been unbuttoning will have been unbuttoning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would unbutton would unbutton would unbutton would unbutton would unbutton would unbutton
Conditional Perfect would have unbuttoned would have unbuttoned would have unbuttoned would have unbuttoned would have unbuttoned would have unbuttoned
Conditional Present Progressive would be unbuttoning would be unbuttoning would be unbuttoning would be unbuttoning would be unbuttoning would be unbuttoning
Conditional Perfect Progressive would have been unbuttoning would have been unbuttoning would have been unbuttoning would have been unbuttoning would have been unbuttoning would have been unbuttoning
Present Subjunctive unbutton unbutton unbutton unbutton unbutton unbutton
Past Subjunctive unbuttoned unbuttoned unbuttoned unbuttoned unbuttoned unbuttoned
Past Perfect Subjunctive had unbuttoned had unbuttoned had unbuttoned had unbuttoned had unbuttoned had unbuttoned
Imperative unbutton Let′s unbutton unbutton

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button