Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Fight

Cách chia động từ fight rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ fight ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FIGHT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to fight fighting fought
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn fight fight fights fight fight fight
Hiện tại tiếp diễn am fighting are fighting is fighting are fighting are fighting are fighting
Quá khứ đơn fought fought fought fought fought fought
Quá khứ tiếp diễn was fighting were fighting was fighting were fighting were fighting were fighting
Hiện tại hoàn thành have fought have fought has fought have fought have fought have fought
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been fighting have been fighting has been fighting have been fighting have been fighting have been fighting
Quá khứ hoàn thành had fought had fought had fought had fought had fought had fought
QK hoàn thành Tiếp diễn had been fighting had been fighting had been fighting had been fighting had been fighting had been fighting
Tương Lai will fight will fight will fight will fight will fight will fight
TL Tiếp Diễn will be fighting will be fighting will be fighting will be fighting will be fighting will be fighting
Tương Lai hoàn thành will have fought will have fought will have fought will have fought will have fought will have fought
TL HT Tiếp Diễn will have been fighting will have been fighting will have been fighting will have been fighting will have been fighting will have been fighting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would fight would fight would fight would fight would fight would fight
Conditional Perfect would have fought would have fought would have fought would have fought would have fought would have fought
Conditional Present Progressive would be fighting would be fighting would be fighting would be fighting would be fighting would be fighting
Conditional Perfect Progressive would have been fighting would have been fighting would have been fighting would have been fighting would have been fighting would have been fighting
Present Subjunctive fight fight fight fight fight fight
Past Subjunctive fought fought fought fought fought fought
Past Perfect Subjunctive had fought had fought had fought had fought had fought had fought
Imperative fight Let′s fight fight

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button