Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Preach

Cách chia động từ preach rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ preach ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PREACH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to preach preaching preached
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn preach preach preaches preach preach preach
Hiện tại tiếp diễn am preaching are preaching is preaching are preaching are preaching are preaching
Quá khứ đơn preached preached preached preached preached preached
Quá khứ tiếp diễn was preaching were preaching was preaching were preaching were preaching were preaching
Hiện tại hoàn thành have preached have preached has preached have preached have preached have preached
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been preaching have been preaching has been preaching have been preaching have been preaching have been preaching
Quá khứ hoàn thành had preached had preached had preached had preached had preached had preached
QK hoàn thành Tiếp diễn had been preaching had been preaching had been preaching had been preaching had been preaching had been preaching
Tương Lai will preach will preach will preach will preach will preach will preach
TL Tiếp Diễn will be preaching will be preaching will be preaching will be preaching will be preaching will be preaching
Tương Lai hoàn thành will have preached will have preached will have preached will have preached will have preached will have preached
TL HT Tiếp Diễn will have been preaching will have been preaching will have been preaching will have been preaching will have been preaching will have been preaching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would preach would preach would preach would preach would preach would preach
Conditional Perfect would have preached would have preached would have preached would have preached would have preached would have preached
Conditional Present Progressive would be preaching would be preaching would be preaching would be preaching would be preaching would be preaching
Conditional Perfect Progressive would have been preaching would have been preaching would have been preaching would have been preaching would have been preaching would have been preaching
Present Subjunctive preach preach preach preach preach preach
Past Subjunctive preached preached preached preached preached preached
Past Perfect Subjunctive had preached had preached had preached had preached had preached had preached
Imperative preach Let′s preach preach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button