Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Shear

Cách chia động từ shear rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ shear ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SHEAR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to shear shearing sheared
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn shear shear shears shear shear shear
Hiện tại tiếp diễn am shearing are shearing is shearing are shearing are shearing are shearing
Quá khứ đơn sheared sheared sheared sheared sheared sheared
Quá khứ tiếp diễn was shearing were shearing was shearing were shearing were shearing were shearing
Hiện tại hoàn thành have sheared have sheared has sheared have sheared have sheared have sheared
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been shearing have been shearing has been shearing have been shearing have been shearing have been shearing
Quá khứ hoàn thành had sheared had sheared had sheared had sheared had sheared had sheared
QK hoàn thành Tiếp diễn had been shearing had been shearing had been shearing had been shearing had been shearing had been shearing
Tương Lai will shear will shear will shear will shear will shear will shear
TL Tiếp Diễn will be shearing will be shearing will be shearing will be shearing will be shearing will be shearing
Tương Lai hoàn thành will have sheared will have sheared will have sheared will have sheared will have sheared will have sheared
TL HT Tiếp Diễn will have been shearing will have been shearing will have been shearing will have been shearing will have been shearing will have been shearing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would shear would shear would shear would shear would shear would shear
Conditional Perfect would have sheared would have sheared would have sheared would have sheared would have sheared would have sheared
Conditional Present Progressive would be shearing would be shearing would be shearing would be shearing would be shearing would be shearing
Conditional Perfect Progressive would have been shearing would have been shearing would have been shearing would have been shearing would have been shearing would have been shearing
Present Subjunctive shear shear shear shear shear shear
Past Subjunctive sheared sheared sheared sheared sheared sheared
Past Perfect Subjunctive had sheared had sheared had sheared had sheared had sheared had sheared
Imperative shear Let′s shear shear

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button