Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wag

Cách chia động từ wag rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wag ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WAG

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wag waging waged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wag wag wags wag wag wag
Hiện tại tiếp diễn am waging are waging is waging are waging are waging are waging
Quá khứ đơn waged waged waged waged waged waged
Quá khứ tiếp diễn was waging were waging was waging were waging were waging were waging
Hiện tại hoàn thành have waged have waged has waged have waged have waged have waged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been waging have been waging has been waging have been waging have been waging have been waging
Quá khứ hoàn thành had waged had waged had waged had waged had waged had waged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been waging had been waging had been waging had been waging had been waging had been waging
Tương Lai will wag will wag will wag will wag will wag will wag
TL Tiếp Diễn will be waging will be waging will be waging will be waging will be waging will be waging
Tương Lai hoàn thành will have waged will have waged will have waged will have waged will have waged will have waged
TL HT Tiếp Diễn will have been waging will have been waging will have been waging will have been waging will have been waging will have been waging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wag would wag would wag would wag would wag would wag
Conditional Perfect would have waged would have waged would have waged would have waged would have waged would have waged
Conditional Present Progressive would be waging would be waging would be waging would be waging would be waging would be waging
Conditional Perfect Progressive would have been waging would have been waging would have been waging would have been waging would have been waging would have been waging
Present Subjunctive wag wag wag wag wag wag
Past Subjunctive waged waged waged waged waged waged
Past Perfect Subjunctive had waged had waged had waged had waged had waged had waged
Imperative wag Let′s wag wag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. luxury dating app.

Nên đọc
Close
Back to top button