Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Watch

Cách chia động từ watch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ watch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WATCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to watch watching watched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn watch watch watches watch watch watch
Hiện tại tiếp diễn am watching are watching is watching are watching are watching are watching
Quá khứ đơn watched watched watched watched watched watched
Quá khứ tiếp diễn was watching were watching was watching were watching were watching were watching
Hiện tại hoàn thành have watched have watched has watched have watched have watched have watched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been watching have been watching has been watching have been watching have been watching have been watching
Quá khứ hoàn thành had watched had watched had watched had watched had watched had watched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been watching had been watching had been watching had been watching had been watching had been watching
Tương Lai will watch will watch will watch will watch will watch will watch
TL Tiếp Diễn will be watching will be watching will be watching will be watching will be watching will be watching
Tương Lai hoàn thành will have watched will have watched will have watched will have watched will have watched will have watched
TL HT Tiếp Diễn will have been watching will have been watching will have been watching will have been watching will have been watching will have been watching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would watch would watch would watch would watch would watch would watch
Conditional Perfect would have watched would have watched would have watched would have watched would have watched would have watched
Conditional Present Progressive would be watching would be watching would be watching would be watching would be watching would be watching
Conditional Perfect Progressive would have been watching would have been watching would have been watching would have been watching would have been watching would have been watching
Present Subjunctive watch watch watch watch watch watch
Past Subjunctive watched watched watched watched watched watched
Past Perfect Subjunctive had watched had watched had watched had watched had watched had watched
Imperative watch Let′s watch watch

2 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button