Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Widen

Cách chia động từ widen rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ widen ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WIDEN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to widen widening widened
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn widen widen widens widen widen widen
Hiện tại tiếp diễn am widening are widening is widening are widening are widening are widening
Quá khứ đơn widened widened widened widened widened widened
Quá khứ tiếp diễn was widening were widening was widening were widening were widening were widening
Hiện tại hoàn thành have widened have widened has widened have widened have widened have widened
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been widening have been widening has been widening have been widening have been widening have been widening
Quá khứ hoàn thành had widened had widened had widened had widened had widened had widened
QK hoàn thành Tiếp diễn had been widening had been widening had been widening had been widening had been widening had been widening
Tương Lai will widen will widen will widen will widen will widen will widen
TL Tiếp Diễn will be widening will be widening will be widening will be widening will be widening will be widening
Tương Lai hoàn thành will have widened will have widened will have widened will have widened will have widened will have widened
TL HT Tiếp Diễn will have been widening will have been widening will have been widening will have been widening will have been widening will have been widening
Điều Kiện Cách Hiện Tại would widen would widen would widen would widen would widen would widen
Conditional Perfect would have widened would have widened would have widened would have widened would have widened would have widened
Conditional Present Progressive would be widening would be widening would be widening would be widening would be widening would be widening
Conditional Perfect Progressive would have been widening would have been widening would have been widening would have been widening would have been widening would have been widening
Present Subjunctive widen widen widen widen widen widen
Past Subjunctive widened widened widened widened widened widened
Past Perfect Subjunctive had widened had widened had widened had widened had widened had widened
Imperative widen Let′s widen widen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. sexiest gay men.

Nên đọc
Close
Back to top button