Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wink

Cách chia động từ wink rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wink ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WINK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wink winking winked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wink wink winks wink wink wink
Hiện tại tiếp diễn am winking are winking is winking are winking are winking are winking
Quá khứ đơn winked winked winked winked winked winked
Quá khứ tiếp diễn was winking were winking was winking were winking were winking were winking
Hiện tại hoàn thành have winked have winked has winked have winked have winked have winked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been winking have been winking has been winking have been winking have been winking have been winking
Quá khứ hoàn thành had winked had winked had winked had winked had winked had winked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been winking had been winking had been winking had been winking had been winking had been winking
Tương Lai will wink will wink will wink will wink will wink will wink
TL Tiếp Diễn will be winking will be winking will be winking will be winking will be winking will be winking
Tương Lai hoàn thành will have winked will have winked will have winked will have winked will have winked will have winked
TL HT Tiếp Diễn will have been winking will have been winking will have been winking will have been winking will have been winking will have been winking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wink would wink would wink would wink would wink would wink
Conditional Perfect would have winked would have winked would have winked would have winked would have winked would have winked
Conditional Present Progressive would be winking would be winking would be winking would be winking would be winking would be winking
Conditional Perfect Progressive would have been winking would have been winking would have been winking would have been winking would have been winking would have been winking
Present Subjunctive wink wink wink wink wink wink
Past Subjunctive winked winked winked winked winked winked
Past Perfect Subjunctive had winked had winked had winked had winked had winked had winked
Imperative wink Let′s wink wink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button