Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Erect

Cách chia động từ erect rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ erect ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ERECT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to erect erecting erected
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn erect erect erects erect erect erect
Hiện tại tiếp diễn am erecting are erecting is erecting are erecting are erecting are erecting
Quá khứ đơn erected erected erected erected erected erected
Quá khứ tiếp diễn was erecting were erecting was erecting were erecting were erecting were erecting
Hiện tại hoàn thành have erected have erected has erected have erected have erected have erected
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been erecting have been erecting has been erecting have been erecting have been erecting have been erecting
Quá khứ hoàn thành had erected had erected had erected had erected had erected had erected
QK hoàn thành Tiếp diễn had been erecting had been erecting had been erecting had been erecting had been erecting had been erecting
Tương Lai will erect will erect will erect will erect will erect will erect
TL Tiếp Diễn will be erecting will be erecting will be erecting will be erecting will be erecting will be erecting
Tương Lai hoàn thành will have erected will have erected will have erected will have erected will have erected will have erected
TL HT Tiếp Diễn will have been erecting will have been erecting will have been erecting will have been erecting will have been erecting will have been erecting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would erect would erect would erect would erect would erect would erect
Conditional Perfect would have erected would have erected would have erected would have erected would have erected would have erected
Conditional Present Progressive would be erecting would be erecting would be erecting would be erecting would be erecting would be erecting
Conditional Perfect Progressive would have been erecting would have been erecting would have been erecting would have been erecting would have been erecting would have been erecting
Present Subjunctive erect erect erect erect erect erect
Past Subjunctive erected erected erected erected erected erected
Past Perfect Subjunctive had erected had erected had erected had erected had erected had erected
Imperative erect Let′s erect erect

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button