Wipe

Cách chia động từ wipe rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wipe ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WIPE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wipe wiping wiped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wipe wipe wipes wipe wipe wipe
Hiện tại tiếp diễn am wiping are wiping is wiping are wiping are wiping are wiping
Quá khứ đơn wiped wiped wiped wiped wiped wiped
Quá khứ tiếp diễn was wiping were wiping was wiping were wiping were wiping were wiping
Hiện tại hoàn thành have wiped have wiped has wiped have wiped have wiped have wiped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been wiping have been wiping has been wiping have been wiping have been wiping have been wiping
Quá khứ hoàn thành had wiped had wiped had wiped had wiped had wiped had wiped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been wiping had been wiping had been wiping had been wiping had been wiping had been wiping
Tương Lai will wipe will wipe will wipe will wipe will wipe will wipe
TL Tiếp Diễn will be wiping will be wiping will be wiping will be wiping will be wiping will be wiping
Tương Lai hoàn thành will have wiped will have wiped will have wiped will have wiped will have wiped will have wiped
TL HT Tiếp Diễn will have been wiping will have been wiping will have been wiping will have been wiping will have been wiping will have been wiping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wipe would wipe would wipe would wipe would wipe would wipe
Conditional Perfect would have wiped would have wiped would have wiped would have wiped would have wiped would have wiped
Conditional Present Progressive would be wiping would be wiping would be wiping would be wiping would be wiping would be wiping
Conditional Perfect Progressive would have been wiping would have been wiping would have been wiping would have been wiping would have been wiping would have been wiping
Present Subjunctive wipe wipe wipe wipe wipe wipe
Past Subjunctive wiped wiped wiped wiped wiped wiped
Past Perfect Subjunctive had wiped had wiped had wiped had wiped had wiped had wiped
Imperative wipe Let′s wipe wipe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/asian-dating-sites-in-usa/.

Nên đọc
Close
Back to top button