Withstand

Cách chia động từ withstand rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ withstand ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WITHSTAND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to withstand withstanding withstood
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn withstand withstand withstands withstand withstand withstand
Hiện tại tiếp diễn am withstanding are withstanding is withstanding are withstanding are withstanding are withstanding
Quá khứ đơn withstood withstood withstood withstood withstood withstood
Quá khứ tiếp diễn was withstanding were withstanding was withstanding were withstanding were withstanding were withstanding
Hiện tại hoàn thành have withstood have withstood has withstood have withstood have withstood have withstood
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been withstanding have been withstanding has been withstanding have been withstanding have been withstanding have been withstanding
Quá khứ hoàn thành had withstood had withstood had withstood had withstood had withstood had withstood
QK hoàn thành Tiếp diễn had been withstanding had been withstanding had been withstanding had been withstanding had been withstanding had been withstanding
Tương Lai will withstand will withstand will withstand will withstand will withstand will withstand
TL Tiếp Diễn will be withstanding will be withstanding will be withstanding will be withstanding will be withstanding will be withstanding
Tương Lai hoàn thành will have withstood will have withstood will have withstood will have withstood will have withstood will have withstood
TL HT Tiếp Diễn will have been withstanding will have been withstanding will have been withstanding will have been withstanding will have been withstanding will have been withstanding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would withstand would withstand would withstand would withstand would withstand would withstand
Conditional Perfect would have withstood would have withstood would have withstood would have withstood would have withstood would have withstood
Conditional Present Progressive would be withstanding would be withstanding would be withstanding would be withstanding would be withstanding would be withstanding
Conditional Perfect Progressive would have been withstanding would have been withstanding would have been withstanding would have been withstanding would have been withstanding would have been withstanding
Present Subjunctive withstand withstand withstand withstand withstand withstand
Past Subjunctive withstood withstood withstood withstood withstood withstood
Past Perfect Subjunctive had withstood had withstood had withstood had withstood had withstood had withstood
Imperative withstand Let′s withstand withstand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button