Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Moor

Cách chia động từ moor rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ moor ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MOOR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to moor mooring moored
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn moor moor moors moor moor moor
Hiện tại tiếp diễn am mooring are mooring is mooring are mooring are mooring are mooring
Quá khứ đơn moored moored moored moored moored moored
Quá khứ tiếp diễn was mooring were mooring was mooring were mooring were mooring were mooring
Hiện tại hoàn thành have moored have moored has moored have moored have moored have moored
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been mooring have been mooring has been mooring have been mooring have been mooring have been mooring
Quá khứ hoàn thành had moored had moored had moored had moored had moored had moored
QK hoàn thành Tiếp diễn had been mooring had been mooring had been mooring had been mooring had been mooring had been mooring
Tương Lai will moor will moor will moor will moor will moor will moor
TL Tiếp Diễn will be mooring will be mooring will be mooring will be mooring will be mooring will be mooring
Tương Lai hoàn thành will have moored will have moored will have moored will have moored will have moored will have moored
TL HT Tiếp Diễn will have been mooring will have been mooring will have been mooring will have been mooring will have been mooring will have been mooring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would moor would moor would moor would moor would moor would moor
Conditional Perfect would have moored would have moored would have moored would have moored would have moored would have moored
Conditional Present Progressive would be mooring would be mooring would be mooring would be mooring would be mooring would be mooring
Conditional Perfect Progressive would have been mooring would have been mooring would have been mooring would have been mooring would have been mooring would have been mooring
Present Subjunctive moor moor moor moor moor moor
Past Subjunctive moored moored moored moored moored moored
Past Perfect Subjunctive had moored had moored had moored had moored had moored had moored
Imperative moor Let′s moor moor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button