Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Yield

Cách chia động từ yield rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ yield ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: YIELD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to yield yielding yielded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn yield yield yields yield yield yield
Hiện tại tiếp diễn am yielding are yielding is yielding are yielding are yielding are yielding
Quá khứ đơn yielded yielded yielded yielded yielded yielded
Quá khứ tiếp diễn was yielding were yielding was yielding were yielding were yielding were yielding
Hiện tại hoàn thành have yielded have yielded has yielded have yielded have yielded have yielded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been yielding have been yielding has been yielding have been yielding have been yielding have been yielding
Quá khứ hoàn thành had yielded had yielded had yielded had yielded had yielded had yielded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been yielding had been yielding had been yielding had been yielding had been yielding had been yielding
Tương Lai will yield will yield will yield will yield will yield will yield
TL Tiếp Diễn will be yielding will be yielding will be yielding will be yielding will be yielding will be yielding
Tương Lai hoàn thành will have yielded will have yielded will have yielded will have yielded will have yielded will have yielded
TL HT Tiếp Diễn will have been yielding will have been yielding will have been yielding will have been yielding will have been yielding will have been yielding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would yield would yield would yield would yield would yield would yield
Conditional Perfect would have yielded would have yielded would have yielded would have yielded would have yielded would have yielded
Conditional Present Progressive would be yielding would be yielding would be yielding would be yielding would be yielding would be yielding
Conditional Perfect Progressive would have been yielding would have been yielding would have been yielding would have been yielding would have been yielding would have been yielding
Present Subjunctive yield yield yield yield yield yield
Past Subjunctive yielded yielded yielded yielded yielded yielded
Past Perfect Subjunctive had yielded had yielded had yielded had yielded had yielded had yielded
Imperative yield Let′s yield yield

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button